Hoe kan ik een spouwmuur herkennen?

De ouderdom van de woning kan een eerste aanduiding vormen: spouwmuren dateren bijna altijd van na de Tweede Wereldoorlog. Een spouwmuur bestaat uit een aparte binnenmuur, meestal opgetrokken met snelbouwstenen (typisch 14 cm) en een buitenmuur (typisch 9 cm), meestal opgetrokken met een gevelsteen. Tussen de beide muren bevindt zich een luchtlaag. Normaal heeft een dergelijke muur met spouw een totale breedte van minstens 24 cm. De breedte van de muur kan je gemakkelijk meten aan de deuropening.

Een andere indicatie is dat alleen de lange zijde van de gevelstenen zichtbaar is, en dus niet de kopse kant. Ook verluchtingsroosters en open stootvoegen wijzen op een spouw. Maar als je 100% zeker wil zijn, boor dan met een lange boor een gat in een voeg. Schiet je boor na een tiental centimeter plots door, dan heb je een spouwmuur.

Hoe weet ik of mijn spouwmuur geschikt is voor isolatie?

Isoglobe moet via een inspectie vooraf nagaan of de spouwmuur en de woning geschikt is voor navulling met EPS parels.

Mogelijke contra-indicaties:
• De gevelsteen en/of de metsel- en voegmortel vertoont sporen van vorstschade.
• Het buitenspouwblad is dampremmend: geglazuurde baksteen, tegels, mozaïek, bepaalde verven of pleisters.
• De gevel is sterk blootgesteld aan slagregen (kust, open landschap, hoge gebouwen).

Verdere aandachtspunten bij de inspectie:
• Is de gevel beschadigd, bv. door scheurvorming? Dan moet eerst de oorzaak worden gezocht en de schade hersteld.
• Is de spouw voldoende breed (minimum 5 cm) en niet te sterk verontreinigd (mortelbaarden, resten van mortel en bakstenen)? Zijn de spouwankers in goede staat, zodat de stabiliteit niet in het gedrang kan komen tijdens het navullen? Deze controle gebeurt meestal met een endoscoop waarmee de aannemer in de spouw kan kijken.
• Als er aan de binnenzijde van de muren sporen zijn van regendoorslag, moet eerst de oorzaak worden aangepakt. Ook gebreken aan de hemelwaterafvoer, dakranden of muurkappen moeten vooraf worden hersteld.

Enkele zaken verdienen speciale aandacht:
• Schoorstenen, ventilatie- en afvoerkanalen doorheen de gevels.
• Drainageopeningen (open stootvoegen).
• Ventilatie van de kruipruimte: zij mag niet worden geblokkeerd door de navulling.
• Openingen in het binnenspouwblad: elektriciteitsleidingen, schakelaars, stopcontacten, ingebouwde kasten, brievenbussen, rolluik- en zonweringskasten, openingen in de zolderruimte.

Wat is een steense of volle muur?

Een steense muur of een volle muur kan je het best herkennen aan het metspatroon. Hier is meestal geen spouw voorzien. Meestal zullen er op de hoeken stenen zichtbaar zijn die maar half zo breed zijn als de andere stenen. Soms bestaat de muur uit een rij volle stenen en uit een rij halve stenen of kopse stenen. Een steense muur kan het best via de buitenzijde geïsoleerd worden.

Hoe breed moet de spouw zijn om op te vullen met isolatiemateriaal?

De spouw bij de meeste spouwmuren bedraagt 5 tot 8 cm. Vanaf 5 cm kom je in aanmerking voor de premie van de netbeheerder indien ook aan de andere voorwaarden is voldaan.

Wat zijn de voorwaarden om een premie te krijgen voor de na-isolatie van een spouwmuur?

• het isolatiemateriaal moet een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK hebben,
• de spouw moet minstens 5 cm breed zijn,
• de spouw moet volledig worden nagevuld,
• voor werken die uitgevoerd worden vanaf 1 juli 2012 moet de aannemer een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1,
• de woning is aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006.

Hoe kan ik de premie voor na-isolatie van spouwmuren aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden, na de uitvoering van de werken, door gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u terugvindt op de website van uw netbeheerder (www.eandis.be of www.infrax.be , afh. van waar de woning gelegen is). De premie bedraagt 6 euro per m² geveloppervlak dat nagevuld werd, met een maximum van 800 euro. De premie moet aangevraagd worden uiterlijk binnen 12 maanden na factuurdatum. Isoglobe regelt dit voor u.

Hoeveel kost de na-isolatie van een spouwmuur?

Met een richtprijs van ongeveer 18 à 20 euro per effectief geïsoleerde m² buitengevel, btw inbegrepen, is de investering in spouwnavulling snel terugverdiend. Voor een doorsnee woning is een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar realistisch. Uiteraard hangt veel af van het type metselwerk en de breedte van de spouw. Uit het wetenschappelijke onderzoek blijkt wel dat de energiebesparing in de praktijk meestal iets lager ligt dan de theoretische berekende besparing. Niet alle woningen worden immers constant op 18 à 20 graden verwarmd en na de ingreep zijn bewoners blijkbaar geneigd de verwarming wat hoger te zetten omdat hun woning nu toch beter is geïsoleerd.

Hoeveel energie bespaar ik door mijn spouwmuren te isoleren?

Voor een individuele berekening van de energiebesparing en de terugverdientijd kan u terecht opwww.energiesparen.be/energiewinst. De aard van de woning, het aantal vierkante meter buitengevel dat wordt geïsoleerd, en de breedte van de spouw zijn de belangrijkste parameters. In het resultaat van de calculator is al rekening gehouden met de kloof tussen de theoretische besparing en de praktijk. In de praktijk wordt meestal een jaarlijkse energiebesparing van 3 à 4 euro per m² behaald.

Moet ISOGLOBE aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen?

Een correcte na-isolatie van een spouwmuur is noodzakelijk om maximaal energie te besparen en om het risico op latere problemen zoveel mogelijk te beperken. Voor werken die worden uitgevoerd na 30 juni 2012 moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de STS 71-1 om nog in aanmerking te kunnen komen voor de premie van de netbeheerder.

Iedere na-isolatie van een bestaande spouwmuur moet op voorhand gemeld worden in een speciaal daartoe opgezette databank. Op die manier is controle op de werf mogelijk en kan de netbeheerder laten nagaan of ISOGLOBE aan de kwaliteitseisen voldoet om als erkende aannemer de premie te kunnen blijven toekennen. Wanneer ISOGLOBE aan de gestelde eisen blijft voldoen, kan ze voor iedere individuele bouwplaats een “verklaring van overeenkomstigheid” afleveren. Deze verklaring draagt het logo van de betrokken certificatie-instelling en omvat informatie m.b.t. de uitgevoerde werken.
Het is deze, ISOGLOBE ondertekende, verklaring die de bouwheer aan de netbeheerder moet overmaken om aanspraak te kunnen maken op de premie.

Wat is STS 71-1?

STS 71-1 (Spécification Technique – Technische Specificatie). Deze technische specificatie geldt als kwaliteitsnorm voor de na-isolatie van spouwmuren in bestaande woningen. Aannemers zijn voor werken in het Vlaams gewest verplicht om volgens deze technische specificatie te werken opdat de klanten in aanmerking kunnen komen voor de premie van de netbeheerder. De exacte inhoud van deze technische specificatie vindt u hier.http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/kwaliteit_bouw/Goedkeuring_voorschriften/

Kan een spouwmuur die geschilderd is voorzien worden van na-isolatie?

In veel gevallen kan een geschilderde spouwmuur voorzien worden van isolatie. Het is wel heel belangrijk dat er een grondige diagnose gesteld wordt van de spouwmuur en het metselwerk. Doorgaans wordt de geverfde gevel gecontroleerd op verweringsverschijnselen. Is de toestand van de verf in goede staat, is er geen zichtbare vorstschade aan de koude delen van uw gevel, heeft u geen vochtinsijpeling in uw muur en is de verf dampdoorlatend, dan zal er hoogstwaarschijnlijk geen probleem ontstaan omwille van de na-isolatiewerkzaamheden.
Om uw bestaande verf te laten testen op dampdoorlatendheid, kunt u het best contact opnemen met de verffabrikant.

 

Wat als mijn spouwmuur niet geschikt is om te isoleren?

Indien de spouwmuur niet geschikt is om te isoleren, moet er in eerste instantie worden nagegaan of de oorzaak van ongeschiktheid zelf kan worden ongedaan gemaakt. In sommige gevallen kan dit niet maar blijven wel nog een aantal opties open:
1) isolatie aanbrengen aan de buitenzijde. Dit heeft een grote impact op het uitzicht van de woning, is vrij duur en is niet altijd mogelijk;
2) verwijderen van de gevelsteen, plaatsen van isolatie tegen de binnenmuur en een nieuwe buitenafwerking voorzien;
3) isoleren via de binnenzijde. Deze methode is niet zonder risico en is aan tal van technische eisen onderworpen.

Wie is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de na-isolatie van spouwmuren?

VEA hecht veel belang aan de kwaliteit van de uitgevoerde werken waarvoor subsidies verleend worden. Vandaar de aan de isolatiesystemen en aannemers opgelegde kwaliteitseisen. Niettemin kan er natuurlijk steeds iets mislopen op individuele bouwplaatsen. De aannemer blijft gedurende 10 jaar aansprakelijk voor eventuele fouten bij de uitvoering van de na-isolatie van spouwmuren. Ga bij voorkeur in zee met een vakman die duidelijke referenties kan voorleggen en win advies in bij andere klanten.

 

http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/isolatie